REGULAMENT

CAMPANIE PROMOȚIONALĂ ”20 DE ANI LINELLA”
1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE "20 DE ANI LINELLA" ESTE 7 OCTOMBRIE 2021 (ORA: 00:01) – 15 DECEMBRIE 2021 (ORA: 23:59:59), AMBELE DĂȚI INCLUSIV

1.1. Campania Promoțională "20 DE ANI LINELLA" (numită în continuare "Campania" sau "Campania promoțională") este organizată de către "MOLDRETAIL GROUP" S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în baza legilor Republicii Moldova, cu sediul în municipiul Chișinău, sectorul Botanica, șos. Muncești nr. 121, Republica Moldova, înregistrată cu IDNO (cod fiscal) 1010600022460, cod TVA 0207803 (în continuare "Organizatorul").

1.2. Campania promoțională este desfășurată exclusiv (doar) conform regulilor prezentului regulament (numit în continuare "Regulament"), și este valabilă exclusiv (doar) pe teritoriul Republicii Moldova  doar în cadrul Locațiilor (așa cum respectivele sunt definite în art. 2.3 de mai jos) în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. Astfel că, regulile (normele) prevăzute în Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții la Campania promoțională, inclusiv câștigătorii Campaniei, iar participarea persoanelor eligibile la Campanie constituie dovada cunoașterii și acceptării în totalitate, fără obiecții, în mod definitiv, a condițiilor și a normelor prevăzute în prezentul Regulament.

1.3. Regulamentul este întocmit și este afișat pentru consultare în incinta Locațiilor (așa cum sunt definite în art.2.3 de mai jos), prin afișaj (dacă este cazul), şi pe site-ul www.20ani.linella.md. Campania este organizată exclusiv din fondurile și resursele financiare ale Organizatorului, în vederea promovării Organizatorului și produselor Organizatorului. În perioada desfășurării Campaniei promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând prevederile prezentului Regulament.

1.4. Modificarea Regulamentului se efectuează prin întocmirea, în mod unilateral de către Organizator, a unui act adițional la Regulament. Eventualele modificări ale Regulamentului, sau, după caz, textul consolidat după modificări al Regulamentului, vor fi disponibile atât în incinta Locațiilor participante la Campanie (prin afișaj, dacă este cazul), cât şi pe site-ul www.linella.md. În toate cazurile, modificările Regulamentului vor intra în vigoare din momentul publicării modificărilor pe site-ul www.linella.md. Anexele sau actele adiționale (modificările) la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.5. Campania promoțională va putea fi întreruptă (suspendată) sau încetată în întregime de către Organizator oricând în timpul duratei de desfășurare, întreruperea sau încetarea intrând în vigoare din momentul publicării pe site-ul www.linella.md  a unui aviz a Organizatorului în acest sens.

1.6. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, orice modificare a Regulamentului, întrerupere (suspendare) sau încetare a Campaniei promoționale nu vor avea efect retroactiv asupra drepturilor şi obligațiilor persoanelor care au participat la Campanie, a premiilor acordate, până la intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului sau întreruperii (suspendării) sau încetării Campaniei promoționale.

 

2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile LEGII Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior, LEGEA Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, LEGEA Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

2.2. Campania promoțională  (inclusiv înregistrarea bonurilor pe site-ul www.20ani.linella.md se va desfășura în perioada este 7 octombrie 2021 (or: 00:01) – 15 decembrie 2021
(ora: 23:59:59), ambele dăți inclusiv, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

2.3. Campania este organizată şi se va desfășura, în condițiile prezentului Regulament, în magazinele „LINELLA” („LINELLA”, „SUPER LINELLA”, LINELLA EXPRESS”), gestionate de către Organizator (denumite în continuare "Locațiile" sau, după caz, "Locația"). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista magazinelor participante la Campanie prin emiterea unui Act Adițional la prezentul Regulament conform normelor prezentului Regulament.

3. CONDIŢII ȘI RESTRICȚII DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care la data începerii campaniei au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani pînă la data de 06 octombrie 2021 inclusiv, şi care, cunoscînd prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întrutotul de acord, doresc să participe la Campanie prin cumpărarea produselor prevăzute la Capitolul 4 din prezentul Regulament.

3.2. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

3.3. Nu pot participa la Campanie angajaţii/fondatorii Organizatorului și angajații/fondatorii companiilor afiliate Organizatorului, indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu, soţul/soţia, rudele de gradele I și II ale acestora, promoterii, merchandiserii, prepușii și angajaţii firmelor colaboratoare precum şi soţul/soţia sau rudele de gradele I și II ale acestora.

3.4. Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenţă în Republica Moldova. 

3.5. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.

3.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

3.7. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauză din Campanie, Organizatorii informînd Participantul prin transmiterea unui e-mail la adresa furnizată de acesta, e-mail  cu privire la eliminarea sa din Campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În perioada Campaniei promoționale, pentru a putea participa la această Campanie Promoțională, candidații trebuie:

- să achiziționeze din cadrul unei Locații, într-o singură tranzacție confirmată de emiterea unui singur bon fiscal al aparatului de casă al Organizatorului produse în valoare minimă de 220 (două sute douăzeci) lei moldovenești (inclusiv TVA), în care se regăsesc cel puțin două produse din Revista promoțională, activă la momentul efectuării cumpărărturii, cu achitarea respectivelor produse în nume rar sau prin card bancar. Pentru evitarea dubiilor, în scop de participare la Campanie nu pot fi folosite ca mijloc de plată cardurile valorice „Linella”,

- să primească anexa bonul fiscal, în care va fi indicat codul de participare în concurs. (NOTĂ: Pentru evitarea dubiilor, nu se pot elibera mai multe anexe cu coduri de participare, dacă valoarea bonului depășește suma de 220 lei, iar în bon se regăsesc mai mult de două produse din revista promoțională);

- să aibă acces la internet; 

- să acceseze pagina campaniei de pe site-ul www.20ani.linella.md.

- să completeze câmpurile obligatorii indicate pe platformă: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, codul participant găsit pe anexa bonului fiscal, emis automat la casele de marcat din Magazinele Participante;

- să accepte termenii și condițiile regulamentului;

- înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada menţionată la pct.2.2. din prezentul Regulament. (NOTĂ: Pentru a evita înscrierile abuzive în campanie, cantitatea maximă a înscrierilor valide, va fi de 5 (cinci) coduri pe zi de pe un număr concret mobil)

4.2. Nu vor fi luate ȋn considerare formulare de ȋnscriere completate ȋn următoarele condiţii:

- Dacă acestea sunt completate ȋn afara perioadei Campaniei;

- Dacă Participanții au indicat date eronate în câmpurile dedicate pentru completarea acestora;

- Dacă Participanții nu au indicat corect codul de participare indicat pe anexa bonului fiscal primit la casa de marcat;

- Dacă participanții nu au păstrat bonul fiscal și anexa acestuia primite la casa de marcat pâna la validarea concursului.

4.3. Fiecare înscriere a codului este validată la momentul intrării în Campania promoțională în condițiile expuse mai sus. În acest sens, pentru fiecare înscriere pe pagina de campanie, pe ecranul  participantului va apărea un mesaj cu textul:

- Pentru cod de participare câștigător a unui voucher valoric în valoare de 220 lei sau 2000 lei:

“FELICITĂRI!
Ai câștigat un voucher de cumpărături Linella. Pentru a-l obține, alege una din metodele de mai jos:

- TRANSMIS PRIN E-MAIL;

- DESCARCĂ PDF.”

*Acest mesaj va aparea o singură dată pentru fiecare cod de participare câștigător, ce conține un cod valid înregistrat cu un număr de telefon mobil, pentru anunțul câștigării premiului respective.

- Pentru cod de participare valid, care va participa la extragerea PREMIILOR MARI, un automobil Suzuki Vitara:

“FELICITĂRI!
Te-ai înregistrat cu succes pentru extragerea unuia din cele 20 de automobile Suzuki Vitara.
Ținem pumnii pentru tine!”

*Acest mesaj va aparea o singură dată pentru fiecare cod de participare valid, dar care nu este câștigător a unui voucher valoric, înregistrat cu un număr de telefon mobil.

- Pentru coduri incorecte:

"Cod incorect! Verifică cu atenție și revină cu un cod valid găsit pe anexa bonului fiscal"

* Acest mesaj va aparea o singură dată pentru înregistrarea unui cod de participare incorect sau deja înscris cu un număr de telefon mobil.

- Pentru coduri deja activate:

"Acest cod a fost deja înscris în promoție. Verifică și revină cu un cod valid descoperit pe anexa bonului fiscal”

* Acest mesaj va aparea o singură dată pentru înregistrarea unui cod deja înscris cu un număr de telefon mobil.

- Pentru depășirea limitei de 5 (cinci) coduri valide pe zi:

”Ai depășit limita de 5 înscrieri  pe care le poți efectua într-o zi!
Păstrează bonul fiscal si anexa cu codul de participare și înscrie codul mâine.
Îți mulțumim!"

*Acest mesaj va apărea o singură dată pentru fiecare înregistrare a unui cod trimis de pe un număr de telefon mobil și care a deposit limita de 5 coduri valide.   

4.4. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de pe ecranul Participantului, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului (de exemplu, dar fără ase limita la întreruperile neanunțate ale serviciului internet de către operatorii de telefonie mobile/internet sau blocarea accesului la site-ul de înregistrare, cauzată de suprasolicitarea acestuia, etc.).

5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE ȘI METODOLOGIA DE ATRIBUIRE ȘI ACORDARE A ACESTORA

5.1. Pe perioada de desfãşurare a Campaniei, în cadrul loteriei cu tragere la sorți, se vor acorda în total două mii două sute douăzeci PREMII. Premiile acordate în cadrul Campaniei
”20 DE ANI LINELLA” vor fi următoarele:

I. 2000 (două mii ) vouchere „LINELLA”  - vouchere cu valoarea nominală de 220 (două sute două zeci) lei, pentru efectuarea cumpărăturilor în magazinele ”Linella”,  în valoare totală de 440 000 ( patru sute patruzeci mii).

II. 200 (două sute ) vouchere „LINELLA” -  vouchere cu valoarea nominală de 2000 (două mii) lei, pentru efectuarea cumpărăturilor în magazinele ”Linella”, în valoare totală de 400 000 ( patru sute mii) Lei.

III. PREMIILE MARI – 20 (douăzeci ) automobile „SUZUKI VITARA„ în valoare totală este de 249 150  (două sute patruzeci și nouă mii o sută cinci zeci ) EURO.

5.2. Extragerea voucherelor „LINELLA”, menționate în pct.5.1. al prezentului Regulament se va efectua zilnic, în perioada 07.10.2021, orele 00:00:01 - 15.12.2021, orele 23:59:59 inclusiv, printr-un sistem electronic de extragere securizat (fără participarea factorului uman), ce presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire şi extragere aleatorie, care va selecta cîștigătorii dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide efectuate în Campanie pînă la momentul extragerii. Voucherele de cumpărături, primite drept premiu prin extragere aleatorie cu ajutorul platformei, sunt inscripţionate cu următoarele informaţii: suma nominală, cod de bare.

5.3. Extragerea celor douăzeci de automobile ”Suzuki Vitara”, va avea loc în 3 etape, prin intermediul platformei https://www.random.org/lists/. Astfel, se vor extrage câștigătorii pentru premiul mare și persoanele de rezervă, fiind asigurată transmisiunea live pe rețeaua de Socializare Facebook și Youtube. Numarul de mașini extrase și data extragerii va respecta următoarea ordine:

- 31.10.2021- se vor desemna 2 câștigători și 5 rezerve;

- 28.11.2021- se vor desemna 3 câștigători și 7 rezerve;

- 19.12.2021- se vor desemna 15  câștigători și 31 rezerve.

Câștigătorii identificati prin tragere la sorți cu ajutorul platformei https://www.random.org/lists/, vor fi apelati telefonic în transmisiune live la numarul indicat la înscriere pe pagina de participare. Dacă nu va raspunde la telefon, cîștigătorul va mai fi apelat de 2 ori (în total de trei ori), indiferent dacă linia telefonică va arăta ocupat sau deconectat. Dacă cîștigătorul nu raspunde la apel, codul de particiapre va fi declarat nul, iar Organizatorul va extrage următorul cîștigător. Procedura va fi repetată pănă cînd va fi identificat cîte un cîștigător pentru toate premiile. După ce vor fi identificați toți cîștigătorii, Organizatorul va extrage lista cîștigătorilor de rezervă.

Notă:  Data și ora exactă a extragerii Premiilor Mari va fi anunțată cu o zi înainte de extragere prin plasarea anunțurilor pe următoarele pagini: https://www.facebook.com/linella.md/,  www.linella.md, și www.20ani.linella.md.

5.4. Vor fi înscriși în tragerea la sorți toți participanții care au înscrieri valide în campanie în perioada 07.10.2021, orele 00:00:01 -15.12.2021, orele 23:59:59 inclusiv.

5.5. În urma tragerii la sorți, câștigătorii vor fi contactați pentru validare, după cum se detaliază în Regulament.

5.6. În urma tragerii la sorți pentru cele douăzeci de automobile Suzuki Vitara,  un Participat poate fi declarant cîștigator și premiat doar o singură dată.

5.7. Participanţii la Campanie trebuie să păstreze bonul fiscal și anexa acestuia care atestă efectuarea cumpărăturilor ȋn Magazinul Participant ȋn perioada de derulare a prezentei Campanii, ȋn original, pentru validarea ulterioară a premiului. Organizatorul își asumă dreptul de a nu acorda premiul potenţialului Participant câştigător în cazul în care acesta nu va prezenta Organizatorilor, ȋn original, bonul fiscal și anexa acestuia.

5.8. În cadrul prezentei Campanii premiile pot fi predate doar pe teritoriul Republicii Moldova.

5.9. Niciunul dintre Premiile Campaniei nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu. Participanții nu pot schimba caracteristicile premiilor câștigate.

6. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. În vederea beneficierii de Premiul Mare*, câştigătorul urmează: să prezinte la sediul Organizatorului, care se află pe andresa mun.Chișinău, șos.Muncești, nr.121, buletinul de identitate, bonul fiscal, în baza căruia a fost desemnat cîștigător,  și anexa acestuia în original.

6.2. Pentru ca un participant să fie validat în calitate de câștigător al unui premiu mare în cadrul Campaniei, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să îndeplinească condiţiile prevăzute în Capitolul 3 din prezentul Regulament - "CONDIŢII ȘI RESTRICȚII DE PARTICIPARE" și să nu cadă sub restricțiile de participare la Campanie prevăzute în Capitolul 3;

- să înregistreze codul de pe Anexa Bonului fiscal pe site-ul www.20ani.linella.md, în condițiile prezentului Regulament;

- să poată să fie contactat prin telefon în maxim 10 (minute) minute  de la desemnarea lui în calitate de câștigător al unui premiu mare, la numărul de telefon mobil care a fost înregistrat pe site-ul www.20ani.linella.md;

- să păstreze bonul fiscal și anexa acestuia, în original, care atestă efectuarea cumpărăturilor ȋn Magazinul Participant ȋn perioada de derulare a prezentei Campanii;

- după ce a fost contactat de Organizator în termenul indicat mai sus, să se prezinte la sediul Organizatorului din mun.Chișinău, șos.Muncești, nr.121, Republica Moldova, o dată şi oră stabilite de comun acord cu Reprezentanţii Organizatorilor;

- să prezinte Organizatorului buletinul de identitate, bonul fiscal, în baza căruia a fost desemnat cîștigător,  și anexa acestuia în original.

- să semneze în timp util actele, așa cum ele sunt prezentate de Organizator, în vederea ridicării de către Cîștigător a premiului respectiv.

6.3. Dreptul de recepţionare a premiilor este netransmisibil. Câștigătorul premiului mare poate recepționa acest premiu printr-un reprezentant doar în baza unei împuterniciri / procuri autentificate și acordului prealabil al Organizatorului, cu condiția prezentării de către acest reprezentant a tuturor actelor prevăzute la pct. 6.2 de mai sus și respectării tuturor cerințelor prevăzute prin prezentul Regulament.

6.4. Motive de invalidare a unei înscrieri căștigătoare:

- Participantul nu a putut fi contactat pe numărul de telefon, care a fost indicat pe pagina de concurs, pentru a fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare;

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numărului de telefon mobil, care a fost indicat în talonul participant sau care este declarat în momentul înscrierii, drept urmare nu se poate aproba unicitatea câştigului său în cadrul Campaniei;

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, Reprezentanţilor Organizatorilor informaţiile necesare validării, în termenul limită de 5 zile lucrătoare de la ultimul apel înregistrat;

- Data de pe bonul fiscal nu este din perioada de desfăşurare a Campaniei;

- Numărul bonului fiscal prezentat drept dovadă este rupt, deteriorat, falsificat sau conţine ştersături, fãcând bonul ilizibil;

- Codul de participare indicat pe anexa bonului este rupt, deteriorat, falsificat sau conţine ştersături, fãcând bonul ilizibil;

- Participantul este identificat ca fiind minor;

- Participantul refuză premiul;

- Participantul este suspectat de fraudarea Campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă în cadrul Campaniei, în orice mod.

6.5. Acordarea premiilor:

- va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din Regulament;

- premiile vor fi livrate câştigătorilor (la o dată şi oră stabilite de comun acord cu Reprezentanţii Organizatorilor) în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării.

6.6. Verificări şi sancțiuni:

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant care dorește să se înscrie la Campania promoțională, Organizatorul işi rezervă dreptul de a efectua verificări în ceea ce privește corecta participare la Campania promoțională.

7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. Tuturor participanţilor la Campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie 2011.

7.2. Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor oferite de catre Organizator.

7.3. Anunțarea câștigurilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Campanie constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, prenumele, câștigul, imaginea şi vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare şi folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii vor trebui să emită un consimțământ în formă scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.

7.4. Drepturile garantate de legislație persoanelor fizice participante în legătură cu datele lor personale prelucrate se vor realiza conform legislației în vigoare.

 

8. TAXE ŞI IMPOZITE

8.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului, cu excepţia impozitului/contribuţiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

9.2. Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiului, pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului câştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

9.3. Orice alte reclamații legate de derularea Promoției, se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală, indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței, trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

9.4. Deciziile Organizatorului, cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție, sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

9.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Promoției.

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

10.1. Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmită și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

10.2. Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigator nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe, care nu depind de voința Organizatorului.

10.4. Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promoţional.

10.5. Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul  www.20ani.linella.md, fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.


Anexa №1 la Regulamentul Campaniei Promoționale ”20 DE ANI LINELLA”
Lista Magazinelor Linella Participante la Promoție

or. Chisinau - str. I. Creanga,78

or. Chisinau - bd. Mircea cel Batrin, 12/2

or. Chisinau - bd. Traian, 23/3

or. Chisinau - bd. Moscova, 10/1

or. Chisinau - str. O. Ghibu, 7/2

or. Chisinau - str. N.Titulescu, 47

or. Chisinau - str. D. Cantemir, 9

or. Edinet - str. 31 August, 14

or. Chisinau - str. Matei Basarab, 5/1

or. Chisinau - str-la Studentilor, 2/2

or. Soroca - str. Grigore Vieru, 1

or. Chisinau - str. Maria Dragan, 4/1

or. Causeni - str. Iurii Gagarin 20

or.Telenesti - str. 8 martie, 4

or. Chisinau - bd. Mircea cel Batrin 11/6

or. Chisinau - str.Alba Iulia, 196/4

or.Balti - str.Bulgara 136

or.Glodeni - str. Suveranitatii, 6

or.Basarabeasca - str. Karl Marx, 63

or. Chisinau - str. I. Dumeniuc, 12

or. Chisinau - str. Voluntarilor, 9

or.Vadul-lui- Voda - str. Stefan cel Mare, 38

or. Chisinau - str. N.Testimitanu, 39

or. Chisinau - sos. Muncesti, 402

or. Chisinau - str. Miorita, 6

or.Râșcani - str. Independentei, 32

c. Stauceni - str. A.Mateevici, 9 B

or.Taraclia - str. Lenin, 136

or. Comrat - str. Lenin, 201A

or.Ceadar Lunga - str. Lenin,  79

or. Chisinau - str. Alba Iulia, 204

or. Durlesti - str. T. Vladimirescu, 20

or. Chisinau - str. Grenoble, 128

or. Chisinau - bd. Dacia 16/1

or. Chisinau - str. I. Creanga, 32

or. Chisinau - str. Decebal, 59

or. Chisinau - str. A. Sciusev, 98

or. Chisinau - str. Miorita, 11

or. Chisinau - str. N.Costin, 65

or. Ungheni - str. Nationala, 15

or. Chisinau - str. Independentei, 4/1

or. Chisinau - str. Sarmizegetusa, 35/1  

or. Chisinau - str. Iazului, 4/1                     

or. Chisinau - str. Albisoara, 80/5          

or. Chisinau - bd. Mircea cel Batrin, 32/10

or. Straseni - str. Stefan cel Mare, 125

or. Chisinau - str. Vasile Lupu, 61/5

or. Straseni - str. Stefan cel Mare, 26 A

or. Chisinau - str. Grigore Vieru, 18

or. Chisinau - str. Trandafirilor, 13/1   

or. Chisinau - str. P. Zadnipru, 2/1         

or.Hincesti - str. Chisinaului, 115      

or. Chisinau - str. Calea Iesilor, 55   

or. Chisinau - str. V. Alecsandri, 143   

or. Chisinau - sos. Muncesti, 388

or. Chisinau - bd. Dacia, 44

or. Cricova - str.Chisinaului 95

or. Causeni - str. Mihai Eminescu, 14

or. Chisinau - str. Maria Dragan, 11b

or. Chisinau - str. Macilor, 11

or.Cimislia - str. B.Lautaru, 2

or.Floresti - str. 31 August,  55

or.Falesti - str. Moldova, 14

or. Chisinau - bd. Renasterii Nationale, 12

or.Sângerei - str. Independentei, 132

or.Donduseni - str. Independentei, 15

or.Rezina - str. 27 August, 15/A

or.Sângera - str. Chisinaului, 12

or.Criuleni - str. Stefan cel Mare, 23

or. Chisinau - or. Aeroport, bd.Dacia, 62

or. Chisinau- str. Miron Costin, 13/1

or.Balti - str. Kiev, 6

or.Balti - str. Calea Iesilor, 11/2

or. Chisinau - sos. Muncesti , 162A

or. Chisinau - str. O. Ghibu, 5

or. Chisinau - bd. Moscova, 1/3

or. Chisinau - str. Ginta Latina, 3/1

or. Nisporeni - str. Suveranitatii, 51

or. Ungheni - str. A.Bernardazzi, 15b

or. Chisinau - bd. Traian, 22

or. Chisinau - str. Vasile Lupu, 59/4

or. Chisinau - str. Hristo Botev, 17

or. Chisinau - str. Cuza Voda, 24

or. Ialoveni - str. Alexandru cel Bun, 43

c. Truseni - str. 27 August, 67

or. Calarasi - str. Alexandru cel bun, 100

s. Magdacesti - str. Calea Orheiului, 132

or. Briceni - str. Independentei, 18/D

or. Durlesti - str. Cartușa, nr.44/a

or.Hincesti - str. Chisinaului, nr.19/B

or. Cahul - Piața Independentei nr.3

or. Vatra - str. Stefan Vodă, nr.60

c. Gratiesi - str. Stefan cel Mare 2J

s. Peresecina - str. M. Eminescu 4

c. Bacioi - str. Independentei, 64

s. Varnita - str.Tighina, 46

or. Chisinau - sos. Muncesti, 330

or. Straseni - sos. Chisinau, 32

c. Bubuieci - str. Toader Bubuioc, 2A

or. Chisinau - str. Socoleni, 7

c. Stauceni - str. Constantin Stamati, 1

or. Anenii Noi - str. Concilierii Nationale, 1

or. Floresti - bd. Victoriei 4

or. Chisinau - str. Paris 47

or. Drochia - str. N. Grigorescu, 21

or. Leova - str. M. Gorkii, 10

or. Orhei - str.Stefan cel Mare 8

c. Budești - str. Chișinău, 1/J

or. Ungheni - str. Ștefan cel Mare, 189

or. Durlesti - str. N. Dimo, 86

or. Comrat - str. Treteacova, 37a

com. Dumbrava - str. Durlești, 2

or. Orhei - str. C. Negruzzi 82/A

or. Ialoveni - str. Alexandru cel Bun, 30

or. Cricova - str. Chișinău, 80

or. Ștefan Vodă - str. 31 august 1989, 17

s. Ghidighici - str. Victoriei, 10/a

or. Chisinau - str. Grigore Vieru, 9

or. Ialoveni - șos. Hîncești, 368

or. Costesti - Str. Stefan cel Mare, 110